Emarti

Àrees de pràctica

Immobiliari, arrendaments i desnonaments

Encara que hi ha qui tracta indistintament el dret immobiliari i de la construcció, en el nostre estudi jurídic preferim donar un tracte separat als dos àmbits per raons sistemàtiques. D'aquesta forma, per dret immobiliari ens referim a assumptes que arriben al nostre estudi un cop superat el procés constructiu, com ara:

1. La compravenda d'immobles.
2. Inscripció registral.
3. Constitució de servituds.
4. Drets d'usdefruit.
5. Rectificació d'àrees i límits.
6. O l'adaptació de les realitats cadastrals i registrals.

A aquests efectes, oferim assistència en multitud de negocis jurídics sobre immobles i societats immobiliàries.

Així mateix, assessorem en qualsevol àmbit de la Llei d'arrendaments, tant urbans com rústics, i més concretament:

1. En l'elaboració, interpretació i defensa de contractes de lloguer.
2. En les comunicacions formals extrajudicials amb el propietari o el llogater.
3. En l'exercici de drets derivats del contracte de lloguer.
4. Intervenim com assistència lletrada en procediments civils de desnonament.