Emarti

Àrees de pràctica

Protecció de dades

Oferim serveis d'assessorament especialitzat a empreses, per a la seva adaptació a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual és desconeguda i incomplerta per un elevat percentatge d'empreses, arriscant-se així a ser sancionades amb quantioses multes. Una tasca prèvia d'informació, regularització i compliment de la Llei pot evitar aquestes sancions i garanteix una adequada protecció d'un dret fonamental de la persona.

Els nostres serveis són personalitzats i a la mida de l'empresa, perquè aquesta pugui complir amb la normativa actual i millorar la seguretat de la informació del seu negoci en els mitjans telemàtics (web, fòrums, butlletins d’informació, trameses de correu, etc.). D'aquesta manera, oferim un assessorament jurídic-tècnic per a la implantació dels plans de seguretat de dades personals i per al seguiment, revisió i auditoria dels mateixos.

Igualment, representem professionalment els nostres clients en procediments contenciós-administratius i procediments d'obtenció d'informació, de tutela de drets i sancionadors davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les agències de protecció de dades autonòmiques.