Emarti

Àrees de pràctica

Família i successions

El dret successori és una altra de les especialitats principals del bufet, i comptem amb advocats especialitzats tant en procediments de successió testada com intestada. El nostre bufet ofereix serveis jurídics d'assessorament i assistència lletrada en procediments de declaració d'hereus i judicis de divisió judicial d'herència, redacció de quaderns particionals i estudi, confecció o declaració de nul·litat de testaments.

En l'àmbit del dret de família, especialment en situacions de divorci, oferim al client un assessorament personalitzat amb tota la prudència, l'assertivitat i l'atenció necessàries en aquestes situacions tan complexes. Ens esforcem per entendre la dimensió humana de cada cas, especialment pel que fa als fills si n'hi ha, però sense deixar d'indagar en els aspectes econòmics.