Emarti

Àrees de pràctica

Dret mercantil i societari

Oferim un assessorament integral a empreses i particulars per evitar complicacions futures en les relacions amb els seus clients i proveïdors. Per això és important delimitar l'abast de les obligacions i responsabilitats que el nostre client hagi d'assumir, així com els termes i obligacions exigibles a l'altra part en cas d'incompliment. Sota aquesta premissa, oferim els nostres serveis a l'hora de redactar tot tipus de contractes mercantils (agència, distribució, franquícia, subministrament, ...).

Així mateix, l'assessorament a emprenedors i PIMES en temes societaris (constitució de societats, entrada o sortida de socis, fusions, escissions, liquidació i dissolució de societats, etc ...), és un altre dels serveis oferts pel bufet, amb el que pretenem cobrir de la manera més àmplia possible un assessorament jurídic complet en l'àmbit empresarial.