Emarti

Àrees de pràctica

Dret bancari

L'actual situació econòmica i social juntament amb les pràctiques dutes a terme per les entitats bancàries i els greus perjudicis que d’elles se’n deriven, no poden més que ser ateses amb el màxim estudi i dedicació. El nostre equip de professionals efectua assessorament preventiu, així com també media davant l'entitat bancària.

Dins l'àrea de dret bancari destaquem les següents aptituds del nostre despatx:

1. Identificació i actuació enfront els abusos i males pràctiques bancàries (Participacions preferents, Cobertura de tipus d'interès o SWAPS, Clàusules sòl establertes en hipoteques, Warrants, etc ...);
2. Oferta dels nostres serveis com a lletrats en la defensa davant execucions hipotecàries.
3. Disponibilitat per assistir al client en renegociacions del deute amb l'entitat bancària.